Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020/2021. tanév

A 229/2012. Kormányrendelet 23. §-a alapján intézményünkre az alábbi közlemények vonatkoznak.

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató (23. § (1) a)) a Pedagógiai Programunkban (11. és 12. pont) olvasható, mely megtalálható honlapunkon a Dokumentumok menüpontban (http://szechenyi-csepel.hu/page/dokumentumok). Az adott tanév aktuális felvételi tájékoztatói honlapunk Leendő elsősöknek menüpontjában találhatóak (http://szechenyi-csepel.hu/page/leendoelsosoknek).

2. A beiratkozás pontos időpontja (23. § (1) b)) az iskola honlapján, illetve az iskolában kifüggesztett plakáton lesz majd olvasható. A 2020/2021. tanévben ismert az időpont: 2021. április 15-16.

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma összesen: 17 osztály.
A 2020/2021. tanévben indítható: 2 elsős osztály. 

3. Térítési díj (23. § (1) c)) iskolánkban csak az étkezésre fizetendő.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/b § (1) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés az alábbi jogcímeken vehető igénybe:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151. § (9) bekezdése szerint a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat további étkeztetési kedvezményt állapíthat meg.
A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017.(VII.04.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete 41.§ (1) bekezdése értelmében, a Polgármester csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezményben részesítheti azt a gyermeket, illetve fiatal felnőttet, aki Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén a Dél-Pesti Tankerületi Központ – mint köznevelési fenntartó – által fenntartott nem bentlakásos oktatási intézmény nappali jellegű szolgáltatásait veszi igénybe.
Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése alapján, amennyiben egy gyermek a jogcímek közül több alapján is kedvezményben részesülhetne, a Polgármester a térítési díj összegének megállapítása során a gyermek számára legkedvezőbb lehetőség alapján határozza meg a fizetendő díj mértékét,mely azonban nem haladhatja meg a térítési díj 80%-át.

A teljes árú térítési díj 686 Ft (napközi), illetve 488 Ft (menza)

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai (23. § (1) d))

Az elmúlt tanévekben ilyen értékelések, vizsgálatok nem voltak.

A 2020/2021. tanévben - a tervezetteknek megfelelően - nem kerül sor az intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelésre.

5. Nyitvatartási rendünket (23. § (1) e)) a Szervezeti és Működési Szabályzatunk tartalmazza (http://szechenyi-csepel.hu/page/dokumentumok).

A rendezvények, események időpontjait a munkanaptárunk (http://szechenyi-csepel.hu/page/munkanaptar) és a részletes havi programunk (http://szechenyi-csepel.hu/page/haviprogram) tartalmazza.

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (23. § (1) f))

A 2018/2019. tanévben intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor.

A 2019/2020. tanévben intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor.

 7. Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend (23. § (1) g)) a honlapunkon olvashatóak (http://szechenyi-csepel.hu/page/dokumentumok). 

8. A pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők listája (23. § (3) a), b)) szakképzettségükkel, betöltött munkakörükkel honlapunkon megtalálható:
http://szechenyi-csepel.hu/page/pedagogusok,
http://szechenyi-csepel.hu/page/pedagogiaimunkatsegitok.

9. Az országos kompetencia mérés részletes eredményeit (23. § (3) c)) itt tekinthetik meg (KIR).

2019-es eredmények

A mérés eredményei itt olvashatók.

2018-as eredmények

A mérés eredményei itt olvashatók.

2017-es eredmények

2016-os eredmények

2015-ös eredmények

 

2014-es eredmények

 

2013-as eredmények

10. Idegennyelvi mérés eredményei (angol nyelv)

Az angol nyelvi mérés százalékos eredményei a következőképpen alakultak iskolánkban az elmúlt hat évben (ez a felmérés csak 2015 óta létezik).

  2014/2015. tanév 2015/2016. tanév 2016/2017. tanév 2017/2018. tanév
6. évfolyam
A1 szint
79,7 % 78,5 % 83,7 % 67 %
8. évfolyam
A2 szint
65,3 % 68,6 % 63,75 % 71 %
  2018/2019. tanév 2019/2020. tanév 2020/2021. tanév 2021/2022. tanév
6. évfolyam
A1 szint
83% Covid 19 miatt
elmaradt.
   
8. évfolyam
A2 szint
83% Covid 19 miatt
​elmaradt.
   

11. Célnyelvi mérés eredményei (német nyelv)

A német célnyelvi mérés százalékos eredményei a következőképpen alakultak iskolánkban az elmúlt hét évben (ez a felmérés 2014 óta létezik).

  2013/2014. tanév 2014/2015. tanév 2015/2016. tanév 2016/2017. tanév 2017/2018. tanév
6. évfolyam
A2 szint
67,5 % 66,9 % 76 % 54,7 % 72,5 %
8. évfolyam
B1 szint
58,8 % 76,6 % 75,4 % 70,6 % 57 %
  2018/2019. tanév 2019/2020. tanév 2020/2021. tanév 2021/2022. tanév 2022/2023. tanév
6. évfolyam
A2 szint
69% Covid 19 miatt
elmaradt.
     
8. évfolyam
B1 szint
54% Covid 19 miatt
elmaradt.
     

12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok (23. § (3) d)):

Iskolából kimaradó tanulónk nincs.

A 2019/2020. tanévben 2 tanulónk ismételt évfolyamot. A 2020/2021. tanévben 2 tanulónk ismétel évfolyamot.

Az elmúlt 5 tanévben minden 8. évfolyamos tanulónkat beiskoláztuk.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, rendje (23. § (3) f)) Pedagógiai Programunk 18.2 pontjában  megtalálható (http://szechenyi-csepel.hu/page/dokumentumok).
A 2020/2021. tanév egyéb és a választható foglalkozásainak táblázatai megtekinthetők a honlapunkon (http://szechenyi-csepel.hu/page/tanorankivulifoglalkozasok).

14. Az iskolai dolgozatok és a hétvégi házi feladatok szabályait (23. § (3) g)) a Pedagógiai Program 21.1, illetve 23. pontja tartalmazza (http://szechenyi-csepel.hu/page/dokumentumok).

15. A tanulmányok alatti vizsgák rendje (23. § (3) h)) a Pedagógiai Program 10. pontjában olvasható (http://szechenyi-csepel.hu/page/dokumentumok).
A vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettanterv kimeneti követelményeivel, és az iskola kerettanterveiben találhatóak.

16. Osztályaink felsorolása (23. § (3) i)) jellemzőkkel, létszámadatokkal megtekinthetők honlapunkon (http://szechenyi-csepel.hu/page/osztalyaink).

Bezárás